Podmínky a pravidla pro zbozi.oko.cz


Popis služby:

Díky zbozi.oko.cz můžete hledat zboží, porovnávat ceny výrobků a nakupovat v e-shopech z pohodlí domova. S moderním designem a kvalitní vyhledávací technologií našeho portálu můžete ušetřit nejen drahocenný čas, ale také peníze.


Provozovatel serveru:
Fine Tech s.r.o.
Branická 514/140
Praha


 1. Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vlastníkům a administrátorům e-shopů vkládat na Server textové, obrazové, případně multimediální informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.
 2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru. Dále se Uživatelem stává každý návštěvník Služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k datům na Službě umístěným. Uživatelem se také rozumí každý Registrovaný uživatel, který pomocí Služby pro obchody zaregistroval alespoň jeden internetový obchod.
 3. Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.
 4. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 5. Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.
 6. Uživatel nesmí vkládat na Server Data, která mohou jakýmkoliv způsobem poškodit Uživatele, Správce, nebo jakoukoliv třetí osobu. V případě porušení tohoto pravidla si Správce vyhrazuje právo Data vymazat, změnit, nebo doplnit o vysvětlující komentář a to bez předchozího upozornění Uživatele. Za tyto Data jsou považovány především hanlivé a rasistické texty nebo fotografie nepřístupné pro mládež.
 7. Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Uživatel se zavazuje dodávat pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv Provozovatele nebo třetích stran a je povinen zdržet se hodnocení obchodů a to včetně těch konkurenčních, vlastních nebo spřízněných. Při porušení tohoto ustanovení si Správce vyhrazuje právo odpovídající Data odstranit a znemožnit uživateli časově omezený přístup ke Službám. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun zboží nebo obchodu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá.
 9. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.
 10. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
 11. Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Tímto způsobem je vyloučena možnost manipulace s vloženými daty uživatelů. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
 12. Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 13. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů nebo SMS na tel číslo, které uživatel uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailových zpráv nebo SMS je Správce Serveru, e-mail nebo SMS může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto SMS může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím formuláře
 14. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům jeho činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží uživateli úplata.
 15. Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn informovat Propojené servery o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.
 16. Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci, aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů, nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.
 17. Správce prohlašuje, že se zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 18. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.
 19. Služba je poskytována zdarma, bez záruk její plné bezchybné funkčnosti, úplnosti a správnosti údajů. Provozovatel neručí za správnost údajů uvedených u jednotlivých produktů. Uživatel by si měl sám ve svém vlastním zájmu vždy před nákupem produktu ověřit přesnou specifikaci kupovaného produktu a to přímo u vybraného prodejce. Zpoplatněny mohou být pouze nadstandardní služby, které si vlastník obchodu může zakoupit po přihlášení v administračním rozhraní.
  Uživatel registrující do systému obchod musí splňovat tyto podmínky:
  1. musí provozovat minimálně jeden internetový obchod.
  2. uživatelův internetový obchod není v systému zbozi.oko.cz dosud registrován.
  3. registrovaný internetový obchod má aktivní WWW stránky, na kterých uživatelům nabízí zboží nebo služby ke koupi. Na těchto WWW stránkách obchodu musí být registrovaný obchodník uveden jako provozovatel internetového obchodu, včetně IČ nebo přesného názvu, adresy, telefonního čísla nebo údajů podle kterých lze obchodníka dohledat v Obchodním rejstříku.
  4. registrovaný obchod musí pravidelně dodávat aktualizované informace o zboží v požadovaném formátu pomocí exportního souboru XML (XML FEED), který je k dispozici on-line a to pro automatizované zpracování Provozovatelem. Specifikaci XML FEEDU naleznete zde.
  5. Pokud obchodník pod jedním IČ provozuje více internetových obchodů, může do systému zbozi.oko.cz registrovat i více těchto internetových obchodů, ale pouze za předpokladu, že internetové obchody mají samostatné domény 2. či 3. řádu a zároveň nenabízejí ve větší míře stejné zboží a za stejných podmínek.
 20. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 21. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
  Správce je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení podmínek oprávněn zejmén
  1. stanovit pro poskytování služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období
  2. zavést dodatečné způsoby ochrany služeb, pokud má zato, že zavedení takové ochrany je ve prospěch uživatele nebo poskytovaných služeb serveru
  3. změnit provozní podmínky serveru z naléhavých technických nebo provozních důvodů
  4. omezit, přerušit nebo ukončit poskytování služeb:
   • - ze závažných technických nebo provozních důvodů
   • - v případě krizových stavů (živelní pohromy, ohrožení bezpečnosti státu apod.)
   • - v případě, že správce k takovému omezení, přerušení nebo ukončení bude povinen podle platného právního předpisu nebo rozhodnutí státního orgánu
   • - je důvodné podezření, že uživatel nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení uživatele zneužíval nebo zneužívá služeb, nebo užívá služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz serveru nebo kvalitu služeb, popř. porušuje práva třetích osob.
 22. Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 23. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 24. Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou, SMS nebo MMS,informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.
 25. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím formuláře
 26. Fine Tech s.r.o. neručí za žádné škody jakéhokoliv druhu, které vzniknou užíváním služeb serveru. Jestliže bude neplatné jedno ustanovení těchto podmínek, nebude tím omezena platnost ostatních částí podmínek. Na místo neplatné části podmínek bude mezi smluvními stranami interpretováno jiné, co nejpodobnější ustanovení. Tato smlouva podléhá zákonům ČR. Soudně přísluší městu Praze.
 27. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.